KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde aşağıda belirtilen maddelerde Değişiklik yapılmış olup, 18.05.2019 Tarihli 30778 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • (6) Faaliyet izninin askıya alınması halinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

 

Tebliğin 6ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • MADDE 6 (1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.

 

Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • (3) Eğitim bildirimlerine ilişkin değerlendirme sonuçları Kurum tarafından EYBİS aracılığıyla ilgililere bildirilir. Bu bildirime karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz edilebilir.

Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  • (1) Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçiler sicilde gayri faal olarak gösterilir.
  • (2) Gayri faal durumda olan denetçiler, bağımsız denetim faaliyeti ile bağımsız denetçilik unvanına bağlı diğer faaliyetlerde bulunamazlar.
  • Gayri faal durumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.
  • Gayri faal durumda olan denetçiler faal duruma gelebilmek için eğitim açığını tamamladığını gösteren belgelerle Kuruma başvurur. 120 krediyi aşan eğitim açığı 120 kredi olarak dikkate alınır.

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ