PATENT TEŞVİKLERİ

Tübitak İle Tpe Arasında Yapılan Patent Teşvik Sistemi

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve

sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır.TÜBİTAK ve TPE arasında Patent teşvik sistemine yönelik İşbirliği
(TÜBİTAK) ile (TPE), Türkiye’de ve dünyada Türk menşeli patent başvurularının sayılarını arttırmak amacıyla Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları Taslağı”nı hazırlamışlardır.
Fikri ve sınaî haklara yönelik ülkesel bilinçlenmeye katkıda bulunmak ve sınai mülkiyet haklarının tescili sürecinde rol alanlara finansal destek verilmesine ilişkin bir teşvik sistemi oluşturmak amacıyla, 2006 Ocak ayında başlayan teknik çalışmaları tamamlayarak “TÜBİTAK ile TPE Arasında Patent Teşvik Sistemine Yönelik İşbirliği Protokolü Taslağı” ve “TÜBİTAK ve TPE İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları Taslağı”nı hazırlamışlardır.
Bu teşvik sistemi kapsamında, Türk vatandaşı olanlar ile Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, söz konusu Protokol taslağı çerçevesinde, TÜBİTAK nezdinde patent desteği için başvuruda bulunacaklar ve bu başvurular “Patent Teşvik ve Destekleme Esasları” çerçevesinde TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek teşvik verilip verilmemesine karar verilecektir.
TÜBİTAK; bu destek sistemi kapsamında patent başvuru sahiplerine verilecek olan desteği bütçesinden karşılayacaktır. Teşvik miktarlarını, TPE’nin de görüşünü alarak her yıl yeniden belirleyecektir.
Söz konusu teşvik sistemi ile, incelemesiz patent ve faydalı model başvuruları hariç, incelemeli patent başvuruları, Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvuruları, Avrupa Patent Sözleşmesi uyarınca yapılan bölgesel patent başvuruları ve üçlü patent başvuruları (Triadic Patent: Avrupa, Amerika ve Japonya Patent Ofisleri nezdinde yapılan patent başvuruları) desteklenecektir.
Bu destek, Ulusal başvurular ile Uluslararası veya bölgesel başvuruların TPE tarafından yürütülen kısmı için hibe niteliğinde olacaktır. Uluslararası başvurularla ilgili diğer destekler geri ödemeli olup, herhangi üç ülkede patent verilmesi durumunda hibe niteliğine dönüşecektir.
TÜBİTAK’ın Fikri Haklar ile ilgili biriminin tüm personeli, Hukuk Müşaviri ve TÜBİTAK Başkanının belirleyeceği ve patentlerin ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi kişiler ile TPE’nin kendi usul ve esasları çerçevesinde görevlendireceği uzman, avukat veya yönetici kadrosundan seçeceği kişilerden bir Jüri oluşturulacak ve Geri Ödemeli Destek Sistemi” kapsamında görev yapacaktır.

Bu sistemden Kimler Faydalanabilirler;
23.08.2006 tarihinden itibaren yapılan patent başvuruları için geçerli olan bu teşvikten, tüm T.C. vatandaşları ile Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler yararlanabileceklerdir. Patent vekili, temsile yetkili olmayan buluş sahipleri veya üçüncü şahıslar TÜBİTAK teşvik başvurusundan yararlanamazlar.

Bir Yıl İçerisinde Yapılabilecek Teşvik Başvurusu Miktarı;
Sadece patent başvurularını kapsayan teşvik sisteminde birer yıllık olarak belirlenen teşvik dönemi içerisinde; tüzel kişiler en fazla 20, gerçek kişiler ise en fazla 5 başvuru için teşvik sisteminden yararlanabileceklerdir. Her yıl yeniden belirlenecek olan teşvik miktarı bu yıl, her bir başvuru için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.
Teşvik başvuru sahiplerinin, TÜBİTAK’a patent teşviki için başvurmadan önce Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusunda bulunmuş olmaları ve patent başvuru ücretinin kendileri tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Bu işlemin ardından, şekli uygunluk kararıyla birlikte, patent başvurusu sahibinin TÜBİTAK’ın Araştırma Destek Programları Başkanlığına teşvik başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları;
Ulusal Patent Başvuruların Geri Ödemesiz Desteklenmesi,
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri  Ödemesiz Desteklenmesi,
Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan
Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi
NOT: Bu sistem PCT ve EP başvurularını da kapsamaktadır

SIKÇA SORULAN SORULAR
1.       TÜBİTAK ve TPE işbirliğinde gerçekleştirilen patent başvurusu teşvik sisteminden kimler faydalanabilecektir?

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

2.       Patent başvurumu bir vekil aracılıyla yaptım. TÜBİTAK’a yapacağım teşvik başvurumu da patent vekilim mi yapacak?
Hayır. TÜBİTAK’a teşvik başvuruları, patent başvurusu sahibi/sahipleri gerçek kişi ise,  patent başvurusu sahiplerinden biri, patent başvurusu sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili idari temsilci veya temsilciler tarafından bizzat yapılmalıdır. Başka bir deyişle, yukarıda bahsedilen kişiler dışında, patent vekili, temsile yetkili olmayan buluş sahibi/sahipleri veya üçüncü şahıslar TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapamazlar.

3.       Patent teşvik sistemi ile hangi patent başvuru çeşitleri desteklenecektir?
Patent teşvik sistemi ile, ulusal (TPE nezdinde yapılan) patent başvurularının yanı sıra,  uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvuruları da desteklenecektir.

4.       Patent teşvik sistemi kapsamındaki her bir başvuru şekli için, hangi aşamalarda, ne şekilde, ne kadar teşvik verilecektir?
1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için sağlanan geri ödemesiz destek;

 • TPE’den alınan şekli şartlara uygunluk bildiriminin TÜBİTAK’a sunulması ve TÜBİTAK tarafından teşvik başvurusunun kabulüne müteakiben,
 • TPE’de her bir patent başvurusu için açılmış hesaba,

 • bir defaya mahsus olmak üzere, 3,000 TL (bu miktar her teşvik dönemi başlangıcı olan Ocak ayında yeniden belirlenecek) tutarında verilecektir.

2. Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için sağlanan geri ödemesiz destek;

 • başvurunun ilgili uluslararası kurumca (WIPO veya EPO) alındığını gösterir belgenin TÜBİTAK’a sunulması ve TÜBİTAK tarafından teşvik başvurusunun kabulüne müteakiben,

 • başvuru sahibi hesabına,

 • bir defaya mahsus olmak üzere, 3,000 TL (bu miktar her teşvik dönemi başlangıcı olan Ocak ayında yeniden belirlenecek) tutarında verilecektir.

3. Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan geri ödemeli destek;

 • ilgili uluslararası kurumca (WIPO veya EPO) düzenlenen araştırma veya inceleme raporunun TÜBİTAK’a sunulması ve TÜBİTAK tarafından teşvik başvurusunun kabulüne müteakiben,

 • başvuru sahibi hesabına,

 • taksitler halinde, JÜRİ tarafından belirlenecek miktarda, kredi olarak verilecektir.

5.       Teşvik süreci nasıl işleyecektir?

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;

 • Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili TPE’ye patent başvurusunu yapar (Patent başvuru ücretini kendileri öder)

 • Patent başvurusu sahibi (tüzel kişi ise temsile yetkili idari temsilci/temsilciler) TPE’den alınan şekli şartlara uygunluk bildirimi ile TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar (TBF-1 ve ekleri ile)

 • TÜBİTAK en kısa sürede karar verir.

 • Teşvik başvurusu kabul edilirse, TPE’de söz konusu patent başvurusu için açılan hesaba bir defaya mahsus olmak üzere, belirlenen teşvik tutarı (ilk sene için 3,000 TL) TÜBİTAK tarafından yatırılır.

 • Teşvik başvurusu kabul edilen ulusal patent başvuruları bir vekil aracılığıyla yapıldıysa, ek bir teşvik (ulusal patent başvurusuna sağlanan destek miktarının %15’i olan 450 TL) daha söz konusudur. Bu teşvik, TPE hesabına değil, başvuru sahibinin hesabına yatırılır.

 • Başvuru sahibi veya vekili, teşvik kabulünden sonraki ücret gerektiren patent işlemleri ile ilgili taleplerini TPE’nin teşvik kapsamındaki başvurular için özel olarak düzenlediği formlarla yaparlar. (TÜBİTAK Teşvikli Patent İşlem Formları)

 • Her bir işlem için gereken ücretler ilgili hesaptan düşülecektir. Hesabındaki teşvik miktarı biten başvuruların sonraki işlemlerinin ödemeleri, başvuru sahibi tarafından yapılır.

2. Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için sağlanan geri ödemesiz destek;

 • Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili, ilgili ofise patent başvurusunu yapar (Başvuru ücretini kendisi öder)

 • Başvurunun ilgili uluslararası kurumca alındığını gösterir belge ile TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar (TBF-2 ve ekleri ile)

 • TÜBİTAK en kısa sürede karar verir.

 • Teşvik başvurusu kabul edilirse, teşvik tutarı, başvuru sahibinin TBF-2’de belirtilen hesabına TÜBİTAK tarafından yatırılır.

 • Teşvik başvurusu kabul edilen uluslararası veya bölgesel patent başvuruları, bir vekil aracılığıyla yapıldıysa, ek bir teşvik (ulusal patent başvurusuna sağlanan destek miktarının %15’i) daha söz konusudur. (başvuru sahibinin hesabına)

3. Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan geri ödemeli destek;

 • Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili, ilgili ofise araştırma veya inceleme raporunu düzenletir (gerekli ücretleri kendisi veya uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için verilen destekle öder)

 • İlgili uluslararası kurumun düzenlediği araştırma veya inceleme raporu ile TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar (TBF-3 ve ekleri ile)

 • TÜBİTAK ve TPE yetkililerince oluşturulacak bir JÜRİ’nin vereceği görüş doğrultusunda, TÜBİTAK en kısa sürede karar verir (kredi miktarının belirlenmesi de dahil)

 • Teşvik başvurusu kabul edilirse, teşvik tutarı taksitler halinde, başvuru sahibinin TBF-3’te belirtilen hesabına TÜBİTAK tarafından yatırılır.

6.    Destek kapsamında bir ulusal başvurum var. Buna dayanarak yaptığım uluslararası başvurumun tekrar Türkiye’de ulusal faza geçmesi halinde, yeni bir teşvikten yararlanabilir miyim?
Hayır. Ulusal aşamada (Türkiye’de) bir patent başvurusu olsun veya olmasın, uluslar arası/bölgesel aşamadan sonra, Türkiye’de ulusal aşamaya geçen hiçbir patent başvurusuna ulusal patent başvuruları için sağlanan geri ödemesiz destek (1. aşama) kapsamında bir teşvik verilmez.

7.    Patent başvurularının vekil aracılığıyla yapılması halinde, herhangi bir teşvik daha verilmesi söz konusu mudur?
Evet. 1. ve 2. aşama desteklerinin (ulusal patent başvuruları ile uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için sağlanan geri ödemesiz destekler) kapsamına giren patent başvuruları, patent vekilleri aracılığı ile yapıldığı ise, ek 450 TL’lik bir destek daha sağlanacaktır. 3. aşama desteğinin (uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan geri ödemeli destek) kapsamına giren patent başvuruları, patent vekilleri aracılığı ile yapıldığı ise, bu aşamada sağlanacak kredi desteği vekil harcamalarında kullanılabilecektir.

KOSGEB Teşvikleri – Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği

Amacı ve Kapsamı

İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Sınai Mülkiyet Hakları’nın (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet güçleri artacaktır.

Kimler Yararlanabilir

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve Stratejik Yol Haritası planı onaylanan KOBİ’ler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.
Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir:
a) Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit 6.000 TL, yurtdışından alınacak Patent Belgesi için üst limit 10.000 TL,
b) Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 6.000 TL, yurtdışından alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 10.000 TL,
c)Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 6.000 TL, yurtdışından alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 10.000 TL,
d)Yurtiçinden alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 6.000 TL, yurtdışından alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 10.000 TL. ‘dir.

Başvurular, KOSGEB Uygulama Birimlerine yapılır.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ