DİĞER PATENT-FAYDALI MODEL HİZMETLERİ

ıllık Patent Harcı Takibi  

Patent ve faydalı model belgelerinde hukuki korumanın devamı için geçerlilik süresi boyunca her yıl sicil ücreti ödenmelidir. Firmamız Pendik Patent; takipsizlik ve buna bağlı olarak telafisi mümkün olmayan hak

kayıplarını önlemek için yıllık ücretlerin izlenerek zamanında ödenmesi konusunda müvekkillerine periyodik hatırlatma ve resmi sicil ödemelerinin etkin takibi hizmeti vermektedir.

Patent Devir  

Patent hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda patent hakkını bir başkasına devredebilir.
Patent devir işlemi için; Noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

Patent Lisans  

Patent hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda patent hakkını bir başkasına lisans verebilir.
Patent lisans işlemi için; Noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir.

Patent Sahibiyle İlgili Değişiklikler 

Patent sahibi patentini tescil ettirdikten sonra tesciliyle ilgili bazı hususların değişikliğini talep edebilir. Örneğin ünvanının, firmasının çeşidinin (nev’i) ,adresinin değişmesi, şirket birleşmesi durumları, bunlarla birlikte ayrıca patent sahibinin ölümü halinde, mirasçılara intikal ettirilmesi veya patentin iptali gibi değişikliklerin TPE Patentler Sicil Dairesi’nde de değiştirilmesi ve buna yönelik kayıt ettirilmesi gerekir.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla patent tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir başvuruyla işlem gerçekleştirilir..

  • Unvan değişikliği kaydı için; unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

  • Nevi (şirket türü) değişikliği kaydı için;  Nevi değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

  • Adres değişikliği için; adres değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gereklidir.

  • Şirket birleşmesinin kaydı için; birleşmeyi gösterir belge aslı ya da noter tasdikli sureti gereklidir.

  • Patent veraset ve intikal işlemleri için;  mahkemeden alınmış veraset ilamı gereklidir.

  • Patent rehin işlemi için; rehin sözleşmesi gereklidir.

Patent Kullanım Belgesi Sunulması  

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer.

Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir. Kullanım belgesi ve ithalat belgesi patent siciline kayıt edilir.

Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi 

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında TC. Türk Patent Enstitüsü tarafından alınacak karardan (belge karar yazısı) önce, faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini talep edebilir.

Patent Bülteni İtirazı veya Savunma Yapılması 

  • İncelemesiz Patent Sisteminde;

Üçüncü kişiler, yönetmelikte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü’ye bildirebilir.

Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir.

Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı, üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren, üç ay içinde ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir.

Enstitü, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir.

  • İncelemeli Patent Sisteminde;

Üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara, itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde ve talep ettiği takdirde üç aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim, istem veya istemleri değiştirebilir.

Enstitü, belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli incelemeyi başlatır. İncelemenin başlatılması için, başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap verilmemiş olması engel teşkil etmez.

  • Faydalı Model Belgesinde;

Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür. Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir. İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebilir.

Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Enstitüye yapılan talepler kabul edilmez.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ