2013 PATENT VEKİLLİĞİ DENEME SINAVI VE MARKA VEKİLLİK DENEME SINAVI PATENTHABER.COM.TR WEB SİTESİNDE YAPILIYOR

PATENT VEKİLLİĞİ DENEME SINAVI VE MARKA VEKİLLİK DENEME SINAVI PATENTHABER.COM.TR WEB SİTESİNDE YAPILIYOR…

Kimler Patent / Marka Vekili Olabilir?

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

** Tarafımızca hazırlanan sınavlar ile kendinizi sınayın ! Talep oldukça yeni sorular eklenecektir

Marka Vekilliği Deneme Sınavı

Patent Vekilliği Deneme Sınavı

Adaylarda Aranan Nitelikler

Sınavda başarılı olan adaylar;

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırdıklarını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,

Vergi mükellefi olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge aslını,

Noter onaylı imza beyannamesini,

Yazışma adresini,

dilekçe ekinde noksansız olarak Enstitüye verdikten sonra Enstitü tarafından tutulan vekil siciline kaydedilir.
Mesleki sorumluluk sigortasının miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Vekillere ait sicil kayıtları mesleki sorumluluk sigortasına bağlı olarak her yıl yenilenir ve Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sicil kayıt yenileme ücreti Enstitüye ödenir. Yenileme ücreti dekontu aslı ve mesleki sorumluluk sigorta poliçesi aslı bir dilekçe ekinde Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. Sicil kaydı yenilenmeyen vekil, Enstitü vekil sicil kaydından çıkarılır.

Enstitü nezdinde sadece vekil sicil kaydına kaydedilmiş vekiller işlem yapabilir. Herhangi bir başvuruda vekil sicil kaydında adı olmayan vekil atanmış ise, bu başvuru ile ilgili işlemler doğrudan başvuru sahibine tebliğ edilir. Yabancı başvuru sahiplerince vekil sicil kaydında yer almayan vekil atanmış olması halinde ise başvuru belgesi doğrudan başvuru sahibine iade edilmekle birlikte vekil listesinde yer alan yeni bir vekil atayabilmeleri için kendilerine iki ay süre verilir.

Sınavın Duyurulması

Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan
Resmi Marka Bülteninde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak sahipleri
bültende yayımlanan marka başvurularını kendi markasına / markalarına benzer
buldukları takdirde, Ek IFdeki örneğe uygun olarak, A4 normunda düz beyaz kağıda
daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla hazırlanmış itiraz dilekçesi ile Enstitüye itiraz etmelidir.
Tescil başvurusu yapılmış ve bültende ilan edilmiş bir marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar
ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde
yapılmalıdır.ıtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. ıtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise,vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. ıtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise ek bir bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. ıtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Enstitü itiraz sahibinden, öngörülen sürede gönderilmek üzere; ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Ek belge, kanıt ve gerekçeler süresi içerisinde Enstitüye verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Sınavın şekli ve Konular​

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar,sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Enstitü tarafından açıklanır.

 

2013 PATENT VEKİLLİĞİ DENEME SINAVI VE MARKA VEKİLLİK DENEME SINAVI PATENTHABER.COM.TR WEB SİTESİNDE YAPILIYOR

Etiketler:marka vekillik deneme sınavı, patent vekilliği deneme sınavı, patenthaber

Kategoriler: 2008 - 2013 Arası Haberler

PATENT VEKİLLİĞİ DENEME SINAVI VE MARKA VEKİLLİK DENEME SINAVIPATENTHABER.COM.TR WEB SİTESİNDE YAPILIYOR…

 

 Kimler Patent / Marka Vekili Olabilir?

 

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

 

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.
** Tarafımızca hazırlanan sınavlar ile kendinizi sınayın ! Talep oldukça yeni sorular eklenecektir

Marka Vekilliği Deneme Sınavı

Patent Vekilliği Deneme Sınavı

Adaylarda Aranan Nitelikler

 

Sınavda başarılı olan adaylar;

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırdıklarını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,

Vergi mükellefi olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek vekillik sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge aslını,

Noter onaylı imza beyannamesini,

Yazışma adresini,

dilekçe ekinde noksansız olarak Enstitüye verdikten sonra Enstitü tarafından tutulan vekil siciline kaydedilir.
Mesleki sorumluluk sigortasının miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Vekillere ait sicil kayıtları mesleki sorumluluk sigortasına bağlı olarak her yıl yenilenir ve Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sicil kayıt yenileme ücreti Enstitüye ödenir. Yenileme ücreti dekontu aslı ve mesleki sorumluluk sigorta poliçesi aslı bir dilekçe ekinde Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. Sicil kaydı yenilenmeyen vekil, Enstitü vekil sicil kaydından çıkarılır.

Enstitü nezdinde sadece vekil sicil kaydına kaydedilmiş vekiller işlem yapabilir. Herhangi bir başvuruda vekil sicil kaydında adı olmayan vekil atanmış ise, bu başvuru ile ilgili işlemler doğrudan başvuru sahibine tebliğ edilir. Yabancı başvuru sahiplerince vekil sicil kaydında yer almayan vekil atanmış olması halinde ise başvuru belgesi doğrudan başvuru sahibine iade edilmekle birlikte vekil listesinde yer alan yeni bir vekil atayabilmeleri için kendilerine iki ay süre verilir.

Marka ve Patent Vekilliği Sınavını Kazanarak Gerçek Kişilik Adına Vekil Siciline Yeni Kayıt Olacaklardan ıstenecek Belgeler

Marka ve Patent Vekilliği Sınavını Kazanarak Tüzel Kişilik Adına Vekil Siciline Yeni Kayıt Olacaklardan ıstenecek Belgeler

Marka ve Patent Vekil Sicil Kaydını Gerçek Kişilik Adına Yenilemek ısteyenlerden ıstenilecek Belgeler

Marka ve Patent Vekil Sicil Kaydını Tüzel Kişilik Adına Yenilemek ısteyenlerden ıstenilecek Belgeler

Vekil Sicil Kaydında Adres Değişikliği ısteyenlerden ıstenilecek Belgeler

Sınavın Duyurulması

 

Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan
Resmi Marka Bülteninde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak sahipleri
bültende yayımlanan marka başvurularını kendi markasına / markalarına benzer
buldukları takdirde, Ek IFdeki örneğe uygun olarak, A4 normunda düz beyaz kağıda
daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla hazırlanmış itiraz dilekçesi ile Enstitüye itiraz etmelidir.
Tescil başvurusu yapılmış ve bültende ilan edilmiş bir marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar
ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde
yapılmalıdır.ıtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. ıtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise,vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. ıtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise ek bir bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. ıtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Enstitü itiraz sahibinden, öngörülen sürede gönderilmek üzere; ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Ek belge, kanıt ve gerekçeler süresi içerisinde Enstitüye verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Patent marka vekilliği sınavı iki senede bir yapılmaktadır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından
itirazda bulunulması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.33. Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için
yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımım yasaklama
hakkını veriyorsa.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Alman kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişilerdoğrudan itiraz yetkisine sahiptir.ıtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır. ıtirazın değerlendirilmesi için, Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde,itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak Enstitüye verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. ıtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise,vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. ıtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. ıtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır.

Sicile Kayıt, Yenileme ve Adres Değişikliği​

Uluslararası başvuru formu ıngilizce yada Fransızca dillerinden biri tercih edilerek doldurulur.Fakat, başvuru Uluslararası Büro’ya aracı bir ofis tarafından gönderiliyor ise ulusal başvuru ofisleri başvuruda dil seçimini sınırlama hakkına sahiptir. Türk Patent Enstitüsü (TPE) aracılığıyla yapılacak başvurularda kullanılacak dil ıngilizce’dir. Dil seçimi ile ilgili zorunluluklara uyulmaması, başvuru kesinleşme tarihinin gecikmesi sonucunu doğurur.

Vekiller için TPE Sicilinde Adres Değişikliği ışlemi​

​Başvuru sahibine formun 8. maddesi altında tasarıma ait bilgileri belirtmeleri için bir tablo sunulmaktadır. Tabloda belirtilecek bilgiler, tasarımın 2 yada 3 boyutlu olması durumunda farklılıklar göstermektedir;Tasarım bir ürüne ait ise, ürünün bilinen ismi belirtilmelidir (sandalye,masa vb.) Eğer tasarım dekoratif bir motif yada desen ise, bu motif yada desenin uygulanacağı ürün belirtilmelidir.(Kumaş deseni,porselen ve cam için desen vb) Tasarımı oluşturan yada tasarımın uygulanacağı ürünler belirtilirken, başvuru sahibi tasarıma ilişkin Locarno Sınıflandırması?nda yer alan ibareleri aynen kullanmalıdır. Ek 1?de sunulan Locarno Sınıflandırması?nda tasarımı oluşturan yada tasarımın uygulandığı ürünlere ait sınıflar ve alt sınıflar yer almaktadır.8. maddede sunulan bilgiler her bir tasarım için numara sırasına göre belirtilmelidir. Başvuru sahibi tasarımların ait olduğu sınıf da belirtebilir. Bir başvuruda birden fazla tasarımın yer alması durumunda, tasarımların ait olduğu sınıfların (Locarno Sınıflandırması) aynı olması gerekmektedir. Estonya, Kırgızistan ve Romanya 1999 metninin 13. maddesi altında yaptıkları bildirimde, uluslararası başvuru ile koruma talep edilen ülkeler içerisinde yer almaları durumunda, başvuruda yer alan tasarımların tasarım bütünlüğü ilkesini (aynı takım/set) dikkate almaktadırlar. Yapılan başvuruda tasarım bütünlüğü ilkesine uyulmaması durumunda, bu ülke ofisleri tasarım koruma talebini reddedebilmektedir.8. madde de yer alan tablonun sağ tarafında, ürünlerin ait olduğu alt sınıflar da belirtilebilir. 8. madde de tasarımı oluşturan yada tasarımın uygulanacağı ürünlerin ait olduğu sınıf yada alt-sınıfların belirtilmesi Uluslararası Ofis tarafından zorunlu kılınmamaktadır. Fakat, Uluslararası Ofis başvuruda yer alan birden çok tasarımın Locarno Sınıflandırması?nda farklı sınıflarda yer aldığını tespit ederse, bu durum düzetilmesi gereken bir eksiklik oluşturur.
 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ